Το 151ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών πριν μεταφερθεί στο χώρο που βρίσκεται σήμερα βρισκόταν στην οδό Αγίου Μελετίου 196-198. Το σχολείο ιδρύθηκε το 1989 και μεταφέρθηκε στο σημερινό σχολικό συγκρότημα το 1999. Το 52ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών πριν μεταφερθεί στο σημερινό χώρο βρισκόταν στην οδό Σηλυβρίας και μεταφέρθηκε στο σημερινό σχολικό συγκρότημα το 1999.
E -Τwinning :
Πρόκειται για ένα νέο δικτυακό τόπο ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, που δημιουργήθηκε από την Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος eTwinning, με σκοπό να παρέχει έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης και επικοινωνίας σε θέματα της δράσης. Η δράση eTwinning προωθεί τη σχολική συνεργασία στην Ευρώπη, μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), παρέχοντας υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες, προκειμένου να διευκολύνουν τα σχολεία να διαμορφώσουν βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες συνεργασίες σε οποιοδήποτε μάθημα.